Kế hoạch Tháng 8 năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Số: /2018-TQK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CưMgar, ngày 31 tháng 07 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2018

I.Chính trị- tư tưởng
Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập trường (20/8/2008-20/8/2018); chào mừng năm học mới 2018-2019.
II.Công tác chuyên môn
1.Trả phép hè 2018, họp HĐSP: 01/8/2018 (từ 8 giờ).
2. Công tác coi, chấm kiểm tra lại:
+Họp HĐ lúc 13 giờ, 04/8/2018: Có danh sách Hội đồng kèm theo.
+Tổ chức coi, chấm kiểm tra lại: ngày 06/8/2018.
+Công bố kết quả, nhận đơn phúc khảo: 11/8.
+Xét lên lớp, ở lại sau kiểm tra lại: 13/8.
3.Học bồi dưỡng chính trị hè: 2 ngày (7-8/8/2018), tại phòng Hội đồng. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
4.Biên chế lớp, phân công GVCN, sắp xếp lớp học:
+Đối với Khối 10 (tuyển mới): Làm thủ tục nhập học trong 2 ngày (Thứ Sáu-3/8/2018 và Thứ Bảy-4/8/2018).
+Các Khối 11, 12: trước ngày 15/8.
5.Bồi dưỡng thường xuyên: Theo dõi chi tiết các lớp tập huấn, bồi dưỡng.
6.Phân công chuyên môn năm học 2018-2019, sắp xếp thời khóa biểu tuần 1: trước ngày 20/8/2018.
7.Các Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tháng 8, Kế hoạch năm học 2018-2019.
III.Cơ sở vật chất-Lao động
Mua sắm văn phòng phẩm theo quy định chuẩn bị cho năm học mới.
Thông báo công khai các khoản thu theo quy định.
Tu sửa bàn ghế, các thiết bị phòng học.
Tổ chức lao động dọn vệ sinh; bàn giao CSVC cho các lớp (Xem Kế hoạch chi tiết).
Sơn sửa dãy nhà A; Sửa hệ thống hàng rào, rèm màn cho các lớp học; Tu sửa Nhà vệ sinh học sinh.
Xây dựng phòng truyền thống, các bảng biểu trang trí.
IV.Công tác đoàn thể:
1.Chi bộ:
Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8 (8 giờ, Thứ Năm 02/8/2018).
2.Công đoàn: Vận động Công đoàn viên trả phép đúng thời gian quy định; Phát động và hưởng ứng các hoạt động Chào mừng Lễ Kỉ niệm 10 năm thành lập trường; Xây dựng kế hoạch tháng 8, kế hoạch năm học 2018-2019; xây dựng kế hoạch cho Hội nghị Công chức-Viên chức năm học 2018-2019.
3.Đoàn TN:
Phát động Đoàn viên, thanh niên học sinh tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Lễ Kỉ niệm 10 năm thành lập trường.
Nhận bàn giao phiếu sinh hoạt hè; kiện toàn tổ chức BCH các Chi đoàn tiến tới Đại hội các Chi đoàn, Đại hội Đoàn trường trong tháng 9/2018.
V.Công tác khác
Tổ giám thị kiện toàn đội Cờ đỏ, xây dựng Quy chế và bảng điểm thi đua năm học 2018-2019.
GVCN kiện toàn Ban cán sự các lớp; sắp xếp, cơ cấu tổ chức lớp và các tổ học sinh.
Thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban phục vụ cho Lễ Kỉ niệm 10 năm thành lập trường (Xem Kế hoạch chi tiết) .
Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị của các lớp, của nhà trường trong tháng 8/2018.
Chủ động xây dựng các văn bản, tờ trình gửi các cấp chuẩn bị cho Lễ Kỉ niệm 10 năm thành lập trường.
Tổ chức chụp hình lưu niệm của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chuyên môn, của HĐSP để trang trí trong Phòng truyền thống (sẽ có kế hoạch sau).

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các tổ chức, đoàn thể, các cán bộ phụ trách từng lĩnh vực cụ thể hóa Kế hoạch này và tiến hành thực hiện, mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để có hướng giải quyết.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
HT, các PHT;
Các Tổ trưởng;
CTCĐ, BT Đoàn TN;
Website;
Dán bảng thông báo;
Lưu VT.
LÊ VĂN HÀO

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÁNG 8 NĂM 2018
(Ban hành kèm Kế hoạch tháng 8/2018)

Ngày tháng Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú

01/8/2018 Trả phép.
Họp Hội đồng tháng 8/2018. -Giáo viên.
-Lãnh đạo nhà trường, Giáo viên, Nhân viên.

02/8/2018 Họp Chi bộ -Đảng viên.
3-4/8/2018 Làm thủ tục nhập học cho Khối 10 -Tổ văn phòng, GVCN Khối 10
06-11/8/2018
Tổ chức coi, chấm, công bố kết quả, nhận đơn phúc khảo kiểm tra lại. -HĐ coi, chấm kiểm tra lại (Thực hiện theo quyết định).

7-8/8/2018 -Học chính trị hè.
-Triển khai các Kế hoạch chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập trường và Khai giảng năm học mới 2018-2019.
-Toàn thể cán bộ, GV, NV.

15/8/2018 Biên chế lớp.
Tham mưu, trình Hiệu trưởng ra quyết định phân công GVCN năm học 2018-2019. -PHT phụ trách chuyên môn (Đ/c Khai), TKHĐ (Đ/c Cường).

15-17/8/2018 -Tổ chức lao động dọn vệ sinh, bàn giao CSVC cho các lớp.
-Dự kiến phân công chuyên môn, xây dựng TKB tuần 1. -PHT phụ trách CSVC (Đ/c H.Dương), các GVCN.
-Các Tổ trưởng CM, PHT phụ trách CM.

15/8/2018 -Ngày tựu trường.
-Ổn định tổ chức lớp; Nhận phiếu sinh hoạt hè 2018; Xây dựng Quy chế hoạt động của Đội Cờ đỏ. -Cán bộ, GV, HS.
-GVCN, Đoàn TN (Đ/c Quyên).
20/8/2018 Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo TKB Tuần 1 năm học 2018-2019. -Toàn thể cán bộ, GV, NV.
24-29/8/2018 Triển khai tập thể dục giữa giờ. -Tổ trưởng Tổ Sinh-CN-TD-QP; các GV dạy môn Thể dục.
25/07 đến hết tháng 8/2018 Bồi dưỡng thường xuyên Theo dõi kế hoạch chi tiết kèm theo.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-HT, các PHT;
-Các TTCM;
-Dán Bảng Thông báo;
-Lưu VT. LÊ VĂN HÀO